A bondade do homem pode...

A bondade do homem pode...

A bondade do homem pode ser escondida, mas nunca extinta.

Nelson Mandela

Veja Também