E que os motivos pra...

E que os motivos pra...

"E que os motivos pra sorrir, sejam maiores do que os pra chorar."

Veja Também